Bekijk ons ruime assortiment en bestel online.
Levering in heel Nederland!
Alle prijzen zijn
inclusief BTW.

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Voor al onze leveringen gelden onderstaande leveringsvoorwaarden, u kunt ze hier downloaden. 

Lees deze rustig door en neem contact met ons op als u hier vragen over heeft.

 

Art.1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door SOLIDHOR. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voorzover door schriftelijk wordt bevestigd.
 2. Door met SOLIDHOR een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door SOLIDHOR gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

Art.2. Algemeen

 1. Onder ”de wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere rechts- of natuurlijk persoon, die met SOLIDHOR een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst, af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
 2. Wijziging van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor SOLIDHOR zouden ontstaan, en annulering van een overeenkomst, zijn zonder toestemming van SOLIDHOR niet toegestaan, behalve zulks op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden of in zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien.
 3. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over “schriftelijk”, wordt daar tevens “per e-mail” onder verstaan. Daarbij dient gebruik te worden gemaakt van het mailadres dat door de andere partij is opgegeven.

Art.3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle door SOLIDHOR gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend.
 2. SOLIDHOR heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Art.4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. SOLIDHOR is aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan door wederpartij aan SOLIDHOR gegeven opdrachten eerst dan gebonden, wanneer SOLIDHOR de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens/door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door SOLIDHOR en wederpartij schriftelijk worden bevestigd.
 3. Ingeval de wederpartij naar oordeel van SOLIDHOR niet voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst, is SOLIDHOR gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan SOLIDHOR krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.

Art.5. Prijzen en Tarieven

 1. Alle door SOLIDHOR gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 2. Prijzen van SOLIDHOR zijn gebaseerd  op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming der overeenkomst. Indien voor de levering of, indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering, enige verhoging van de (kost)prijsbepalende factoren optreedt heeft SOLIDHOR het recht een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen. Opdrachten onder € 100,00 worden verhoogd met administratie en behandelingskosten.

Art.6. Levering

 1. De levering geschiedt ten huize of aan het magazijn van SOLIDHOR dan wel op het opgegeven afleveradres.
 2. Levering van door SOLIDHOR geconstrueerde producten geschiedt met de gebruikelijke maattoleranties. De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden op het moment dat de te leveren goederen het magazijn van SOLIDHOR verlaten. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van de wederpartij.
 3. De gegeven of overeengekomen leveringstermijn geldt bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Deelleveringen worden geacht afzonderlijke opdrachten te zijn.

Art.7. Opslag

Indien de wederpartij niet voor het verstrijken van de leveringstermijn de goederen afneemt en/of de wederpartij de goederen weigert, kan SOLIDHOR de goederen voor rekening en risico van de wederpartij, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in haar magazijn of elders opslaan. Door zodanige opslag worden de goederen geacht te zijn geleverd. Van deze opslag dient onverwijld, onder inzending van de factuur ter zake van levering, aan de wederpartij schriftelijk kennis te worden gegeven.

Art.8. Overmacht

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is SOLIDHOR gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of tijdelijk op te schorten zonder dat de wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen,brand,atoomkernreacties, machinebreuk, arbeidsongeschiktheid, en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van SOLIDHOR kan worden gevergd.
 2. Indien door overmacht de levering meer dan één maand wordt vertraagd, is naast SOLIDHOR ook de wederpartij bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft SOLIDHOR recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten, tenzij de overmacht aan haar zeide ligt.

Art.9. Aansprakelijkheid

 1. SOLIDHOR is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van producten van SOLIDHOR, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.
 2. De aansprakelijkheid van Solidhor zal nimmer het bedrag van de order waar de schade betrekking op heeft, overtreffen.
 3. De wederpartij dient vooraf na te gaan of er geboord of geschroefd mag worden in het kozijn om de horren te monteren.

Art.10. Reclames

 1. Onder reclames dienen te worden verstaan, alle grieven van de wederpartij ter zake van de hoedanigheid ener leverantie. Reclames betreffende kleine kleurverschillen alsmede scheef zitten van het gaas van horren worden niet geaccepteerd.
 2. De wederpartij is verplicht de geleverde goederen, inclusief de verpakking, terstond bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen, danwel deze controle uit te voeren na mededeling van SOLIDHOR dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
 3. Geconstateerde tekorten en/of beschadigingen dienen door de wederpartij binnen drie werkdagen na de aflevering schriftelijk te worden gemeld aan Solidhor, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Reclames dienaangaande worden dan niet meer in behandeling genomen.
 4. In geval van een gerechtvaardigde reclame is SOLIDHOR verplicht de gereclameerde goederen zo spoedig mogelijk te vervangen, zonder dat SOLIDHOR aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleden schade.
 5. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht van de wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde goederen niet opgeschort.

Art.11. Garantie

 1. SOLIDHOR staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde en/of de door haar verwerkte goederen, een en ander met inachtname van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald.
 2. Op de door Solidhor geleverde horen zit fabrieksgarantie.
 3. Garantie aanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken goederen. Alle schade, zowel directe als ook indirecte, ontstaan door het, niet naar behoren functioneren van de door SOLIDHOR geleverde goederen, valt buiten de garantie.
 4. Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien bij het gebruik van het artikel de (fabrieks)voorschriften niet zijn opgevolgd, indien het geleverde voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze behandeld, gebruikt of onderhouden.
 5. Indien reparatie van of wijziging aan het geleverde door de wederpartij zelf plaatsvindt, erkent SOLIDHOR eveneens geen garantie-aanspraken.
 6. Indien de wederpartij zijn verplichting(en) niet nakomt, wordt SOLIDHOR als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar (garantie) verplichting(en).

Art.12. Reparatie en onderhoud

Reparatie en onderhoud van de door SOLIDHOR geleverde goederen wordt uitgevoerd met inachtneming van het elders in deze voorwaarden bepaalde en geschiedt naar beste kunnen en weten.

Art.13. Betaling

 1. Alle betalingen dienen bij de bestelling te geschieden, danwel – indien dat is overeengekomen – binnen 7 werkdagen na levering. Rembours en vrachtkosten tot € 100,00 komen voor rekening van de wederpartij.
 2. De wederpartij heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in gebreke zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
 3. Na een ingebrekestelling is de wederpartij zowel rente als incassokosten verschuldigd.
 4. SOLIDHOR heeft steeds het recht om zowel voor als na totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door SOLIDHOR totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van SOLIDHOR op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat SOLIDHOR deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Art.14. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van SOLIDHOR totdat alle door Solidhor geleverde producten en/of diensten zijn betaald.
 2. De wederpartij is ten volle gerechtigd om de goederen op normale wijze weder te verkopen en/of te verwerken, doch zolang de betaling daarvan nog niet volledig heeft plaatsgehad, is de wederpartij niet gerechtigd de goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen.
 3.  De wederpartij is verplicht de in lid 1 bedoelde goederen te verzekeren tegen risico’s van brand, diefstal, stormen waterschade en wel in dier voege, dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen, dat de verzekering ook loopt op goederen van derden, hetzij indien laatstbedoelden bij het aangaan der verzekering belanghebbende zijn, hetzij indien laatstbedoelden gedurende de loop der verzekering, belanghebbende zullen worden. Het is de wederpartij niet toegestaan eventuele aanspraken op de assuradeur uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid, voor zover betrekking hebbende op de in lid 1 bedoelde goederen, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen gelden. Uitkeringen ter zake van schade aan en verlies van bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goederen.

Art.15 Ruilen / herroepingsrecht

Omdat de horren op maat worden gemaakt, is ruilen of annuleren niet mogelijk. Ook heeft de wederpartij geen herroepingsrecht.

Art.16. Geschillen

 1. Op alle door SOLIDHOR gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Naast de bevoegdheid op grond van de wet, is te allen tijde (ook) de rechtbank te Arnhem (rechtbank Gelderland) bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

contact

 

Heeft u vragen over onze werkwijze, service of producten? Neem gerust contact op. Wij helpen u graag.
Indien gewenst, bellen of mailen we u terug.